Celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy Domowi Dziecka nr 3 w Warszawie - obecnie Ośrodkowi Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" w zakresie:

- Organizowania i wspierania dotychczasowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

- Stwarzania optymalnych warunków do rozwoju form kształcenia dzieci i młodzieży, rozwijania zainteresowań, krzewienia kultury i sportu.

- Popularyzowania wszelkich form rekreacji i wypoczynku,

- Udzielania pomocy socjalnej usamodzielniającym się wychowankom.

- Współpracy ze specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, medycyny, logopedii i innych dziedzin pokrewnych, jak również z organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.

- Tworzenia warunków do działalności grup integracyjnych

- wspólne programy edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

- Wspierania finansowego potrzeb związanych z utrzymywaniem budynku Domu Dziecka w dobrym stanie /remonty, przebudowy itp. inwestycje prowadzone na całym terenie Domu Dziecka/.

- Gromadzenie środków materialnych i finansowych do realizacji celów statutowych.The aim of the Foundation is to provide comprehensive help to Children's Home No. 3 in Warsaw - currently the Children and Family Support Center "Circle" in the field of:

- Organizing and supporting previous didactic, educational and caring activities.

- Creating optimal conditions for the development of children and youth education forms, developing interests, propagating culture and sport.

- Promoting all forms of recreation and leisure, - Providing social assistance to self-reliant pupils.

- Cooperation with specialists in the field of pedagogy, psychology, sociology, medicine, speech therapy and other related fields, as well as with social organizations and business entities in the country and abroad.

- Creating conditions for the activities of integration groups

- joint educational programs for disabled children.

- Supporting financial needs related to maintaining the building of the Orphanage in good condition / repairs, reconstructions, etc. investments carried out throughout the area of ​​the Children's Home /.

- Collecting material and financial resources to achieve statutory goals.

Powered by SmugMug Owner Log In