§ 1.

1/ Fundacja pod nazwą "Fundacja Dziecka Warszawy" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona zastała przez Firmę Global Invest Polska S.A. , reprezentowaną przez Manfreda Holletschka / Prezesa Zarządu /, Gertrudę Zagoździńską i Jolantę Paska-Markowską , będącymi Fundatorami-założycielami Fundacji - w dniu 27 stycznia 1994 roku, aktem notarialnym Repertorium A nr 268/94 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 87 m.69 przez notariusz Marka Majchrzaka.

2/ Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach / tekst jednolity Dz. U. Z 1991 r. Nr 16 poz.203/ oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

3/ Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.

4/ Fundacja używa pieczątki:

a/ prostokątnej z nazwą fundacji i adresem siedziby.

b/ okrągłej z nazwą fundacji i znakiem firmowym.

§ 2.

1/ Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami - z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2/ W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszerzeniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w RP i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.

3/ Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.

4/ Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i zakładów w kraju i za granicą.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 4.

Celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy Państwowemu Domowi Dziecka nr 3 w Warszawie w zakresie:

1/ Organizowania i wspierania dotychczasowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2/ Stwarzania optymalnych warunków do rozwoju form kształcenia dzieci i młodzieży, rozwijania zainteresowań, krzewienia kultury i sportu.

3/ Popularyzowania wszelkich form rekreacji i wypoczynku.

4/ Udzielanie pomocy socjalnej dla usamodzielniających się wychowanków.

5/ Współpracy ze specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, medycyny, logopedii i innych dziedzin pokrewnych, jak również z organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.

6/ Tworzenia warunków do działalności grup integracyjnych - wspólne programy edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

7/ Wspierania finansowego potrzeb związanych z utrzymywaniem budynku Domu Dziecka w dobrym stanie / remonty, przebudowy itp. inwestycje prowadzone na całym terenie Domu Dziecka/.

8/ Gromadzenie środków materialnych i finansowych do realizacji celów statutowych.

§ 5.

Fundacja swoje cele realizować będzie poprzez:

1/ Prowadzenie działalności oświatowej, wydawniczej / reklama Fundacji/, kulturalnej, sportowej i turystycznej .

2/ Współpracę z innymi fundacjami, organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele.

3/ Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§6.

Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie:

1/ Doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2/ Zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

3/ Opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania.

4/ Opieki całkowitej dla dzieci i młodzieży.

5/ Opieki wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem.

6/ Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki.

7/ Przetwarzania danych.

8/ Działalności związanej z informatyką.

9/ Działalności w zakresie oprogramowania.

§ 7.

Całością spraw związanych z działalnością gospodarczą zajmował się będzie Zarząd Fundacji, bądź poszczególni jego członkowie w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.

§ 8.

O podziale dochodów z działalności gospodarczej, w tym z przekazywaniu określonej ich części na społeczne cele statutowe, decydować będzie Zarząd Fundacji.

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 500 000 złotych a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 10.

Dochodami Fundacji są:

1/ dochody ze zbiorek pieniężnych , loterii i innych imprez publicznych.

2/ dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski jak i zza zagranicy.

3/ dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

4/ odsetki z lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

5/ inne wpływy.

§ 11.

Dotacje, darowizny i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12.

Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd w porozumieniu z Radą Fundacji.

§ 13.

Organami Fundacji są : Rada Fundacji - zwana dalej "Radą", Zarząd Fundacji - zwany dalej " Zarządem".

§ 14.

W skład Rady wchodzą wszyscy Fundatorzy-założyciele, tj. wymienione w § 1. pkt. 1 osoby fizyczne i przedstawiciele fundatora osoby prawnej.

1/ Rada ma możliwość dokooptowania do swego grona dodatkowych członków.

2/ Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

3/ Rada zbiera się każdorazowo i niezwłocznie na wniosek każdego z jej członków a także na wniosek Zarządu lub Prezesa Zarządu.

4/ Wszyscy członkowie Rady winni być powiadomieni o terminie posiedzenia.

5/ W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji - Prezes Zarządu.

6/ Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W razie równości głosów decyduje głos wybieranego każdorazowo przewodniczącego posiedzenia.

§ 15.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, opiniotwórczych i nadzorczych. Do jej kompetencji należy:

1/ powoływanie i odwoływanie Zarządu, Prezesa Fundacji i członków Zarządu.

2/ zmiana statutu i struktury wewnętrznej organizacji Fundacji.

3/ podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku.

4/ udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi.

5/ kontrola nad działalnością Zarządu.

6/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu sporządzonych na każdorazowe polecenie Rady.

7/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu / niezatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu jest równoznaczne z jego odwołaniem /.

8/ przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i Domu Dziecka nr 3 w Warszawie.

9/ propagowanie idei Fundacji.

§ 16.

Zarząd Fundacji składa się z 2-3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę.

1/ Zarządem kieruje Prezes powoływany imiennie przez Radę.

2/ Prezes mianuje Wiceprezesa i Sekretarza spośród osób powołanych przez Radę.

3/ Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków.  W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub osoby upoważnionej przez niego do prowadzenia posiedzenia.

4/ Zarząd powołany jest na czas nieokreślony, z tym że Rada w uzasadnionych przypadkach może odwołać Zarząd, poszczególnych jego członków lub Prezesa Zarządu.

§ 17.

Zarząd reprezentuje Fundacje na zewnątrz i z zastrzeżeniem kompetencji Rady kieruje całością spraw Fundacji oraz podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności prowadzi statutową działalność społeczną, działalność gospodarczą, zarządza majątkiem Fundacji /§ 12 ./ , decyduje o formach, środkach i wysokości udzielanej pomocy społecznej. Podejmuje uchwały o przeznaczeniu określonej części dochodów z działalności gospodarczej na społeczną działalność statutową / § 8./ . Zarząd może tworzyć i likwidować zakłady oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą Fundacji. Może ustalać wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na płace i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

§ 18.

Członkowie Zarządu są z tytułu pełnionych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Fundację. Sposób zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia ustala Rada Fundacji.

§ 19.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub osoby upoważnionej przez Zarząd w granicach jego umocowania.

§ 20.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 21.

Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd w porozumieniu z Radą, która wyznacza likwidatora.

§ 22.

Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie Domowi Dziecka nr 3 w Warszawie.

§ 23.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

                                                                                                                                                                                                                          Warszawa 27.01.1994 r.


FUNDATORZY:

Global Invest Polska S.A.

Manfred Holletschek

Gertruda Zagoździńska

Jolanta Paska-Markowska


Powered by SmugMug Owner Log In